Bedekkingsgraad
Mate van bedekking door een vooraf gedefinieerd begroeiingsortiment, gezien vanuit een loodrecht aanzicht op het betreffende begroeide dak en uitgedrukt in een percentage

Fijnstof
In de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10µm. Bij bepaalde concentraties wordt dit gezien als luchtverontreiniging wat kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten.
Om deze gezondheidseffecten door luchtverontreiniging te beperken, heeft de Europese Unie (EU) grens- en streefwaarden vastgesteld voor de maximale toegestane hoeveelheden van vervuilende stoffen in de lucht.

Urban Heat Island – effect (UHI-effect)
Effect van opwarming van de bebouwde (stedelijke) omgeving.
Een verschijnsel waarbij de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger wordt, dan in het omliggende landelijk gebied.

Waterretentie
Samenspel van watervasthoudend vermogen en de vertraging van de afvoer van de neerslag op het dak. Uitgedrukt in liter per tijdseenheid (b.v. ml/24uur)

Watervasthoudend vermogen (waterberging)
Watervasthoudend vermogen is dat deel van de neerslag dat niet tot afvoer komt en gecontroleerd het dak weer kan verlaten.

Watervasthoudend vermogen (waterbuffering)
Watervasthoudend vermogen is dat deel van de neerslag dat niet tot afvoer komt en alleen door verdamping, direct of via de begroeiing het dak weer kan verlaten.

Waterdoorlatend vermogen (waterafvoer)
Waterdoorlatend vermogen geeft per oppervlakte de hoeveelheid water aan, dat in een verdichte en waterverzadigde toestand door het begroeide dak, of een onderdeel daarvan, kan worden afgevoerd. Het waterdoorlatend vermogen is afhankelijk van de weerstand, die het regenwater door een laag van het begroeide dak of het totale begroeide dak ondervindt.
Indicatief voor de kans op plasvorming op het substraat

Waterdoorlatendheid
Snelheid waarmee het water door een volledig verzadigde substraatlaag kan stromen

Vertragingstijd 
Vertragingstijd is de tijd die verstrijkt tussen de aanvang van de neerslag en het bereiken van het afvoersysteem. (riolering, oppervlakte water). De vertragingstijd wordt in praktijk enigermate beïnvloed door de omstandigheden (droge of  verzadigde daktuinopbouw) en het waterdoorlatend vermogen.

Herbevochtigingsvermogen
Vermogen om opnieuw snel water op te kunnen nemen na een langere periode van (extreme) droogte.
Dit vermogen is van belang voor een juiste interpretatie van de hierboven omschreven begrippen watervasthoudend vermogen, waterdoorlatend vermogen en vertragingstijd.