Bijlage A: Bouwproductenverordening (CPR)

Home » BIJLAGEN » Bijlage A: Bouwproductenverordening (CPR)
Bijlage A: Bouwproductenverordening (CPR) 2017-03-14T14:21:15+00:00

Onder de nieuwe bouwproductenverordening (CPR) zijn kwaliteitsverklaringen niet meer toegestaan, indien zij betrekking hebben op geharmoniseerde eigenschappen van een product.

De Bouwproductenverordening die de verplichting tot CE markering regelt, is bedoeld voor overheden die vanaf 1 juli 2013 de informatie uit het CE-label verplicht moeten accepteren. (In Nederlands was dat eigenlijk al zo, dus verandert er daar weinig). Voor fabrikanten zal de verplichting van het CE-label de meeste gevolgen hebben. De Bouwproductenverordening vraagt een andere wijze van informatieverstrekking. Dit betekent dat productnormen worden aangepast en daardoor dus ook het CE-label en alle bijbehorende documenten.

In deze normen staat welke producteigenschappen onder het CE-label vallen en hoe dat getest moet worden. Dit geldt ook voor bedrijven die bouwproducten importeren van buiten de Europese Unie. Overigens vallen niet alle producten onder de verplichting tot CE markering, want niet voor alle zaken zijn Europese geharmoniseerde productnormen opgesteld.
Voor gebruikers van bouwproducten verandert er niet veel. Vanzelfsprekend moeten zij controleren of ze met CE-gemarkeerde producten van doen hebben.

Eurocode:
Eurocodes zijn Europese normen welke een samenhangende en eigentijdse set met constructievoorschriften voor heel Europa vormen. De Eurocodes bieden ruimte om bepaalde factoren en coëfficiënten die het veiligheidsniveau regelen, per land in te vullen in een nationale bijlage.
Met de normenreeks NEN-EN 1990 t/m. NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan behorende nationale bijlage kan worden aangetoond dat een bouwwerk op het gebied van constructieve veiligheid voldoet aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving
In de nationale bijlage zijn keuzes vastgelegd uit de in het normblad gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd.
Hiermee kan in Nederland het niveau van constructieve veiligheid worden bereikt zoals vereist in de bouwregelgeving.
De Eurocodes worden aangewezen in de Europese Aanbestedingsrichtlijn als basis voor de constructieve berekening van grote werken.

Geharmoniseerde Europese normen
Geharmoniseerde Europese normen (EN) zijn goedgekeurd door de Europese normalisatie-instituten en opgesteld in het kader van een mandaat van de Europese Commissie.
Het feit dat aan de voorschriften van een geharmoniseerde norm is voldaan, geeft een vermoeden van conformiteit met de fundamentele voorschriften (voor zover zijn referentie gepubliceerd werd in het Publicatieblad en van zodra hij werd omgezet in nationale norm). Het product dat door de norm is gedekt, kan dus na controle volgens het systeem van conformiteit CE-gemarkeerd worden.
In de bouwsector moet een geharmoniseerde norm voldoen aan de fundamentele voorschriften van de Bouwproductenrichtlijn. Een Europese norm kan niet alleen bepalingen bevatten aangaande de fundamentele voorschriften maar ook andere bepalingen. In dat geval, moet men duidelijk het onderscheid maken tussen deze andere bepalingen (vrijwillig deel van de norm) en deze die de fundamentele voorschriften dekken (het verplichte geharmoniseerde deel hernomen in de bijlage ZA van de norm).