Algemeen
Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een pakket aan wetten en regels. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen[1]. voor bestaande bouw en nieuwbou.

Bestaande bouw
Op nationaal en Europees niveau zijn afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Een grote opgave ligt in het verduurzamen van de bestaande woning- en gebouwvoorraad in Nederland. Onderstaande wetten en regels dienen als instrumenten om de klimaatdoelen te behalen.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw van woningen of gebouwen moet u aan een reeks wetten en regels voldoen. Zo moeten vanaf 1 januari 2020 alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de milieubelasting van toegepaste materialen.

Meer details: rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Eurocode:
Eurocodes zijn Europese normen welke een samenhangende en eigentijdse set met constructievoorschriften voor heel Europa vormen. De Eurocodes bieden ruimte om bepaalde factoren en coëfficiënten die het veiligheidsniveau regelen, per land in te vullen in een nationale bijlage.
Met de normenreeks NEN-EN 1990 t/m. NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan behorende nationale bijlage kan worden aangetoond dat een bouwwerk op het gebied van constructieve veiligheid voldoet aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving
In de nationale bijlage zijn keuzes vastgelegd uit de in het normblad gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd.

Geharmoniseerde Europese normen
Geharmoniseerde Europese normen (EN) zijn goedgekeurd door de Europese normalisatie-instituten en opgesteld in het kader van een mandaat van de Europese Commissie.
Het feit dat aan de voorschriften van een geharmoniseerde norm is voldaan, geeft een vermoeden van conformiteit met de fundamentele voorschriften (voor zover zijn referentie gepubliceerd werd in het Publicatieblad en van zodra hij werd omgezet in nationale norm). Het product dat door de norm is gedekt, kan dus na controle volgens het systeem van conformiteit CE-gemarkeerd worden.