Bijlage F: Dakdetails

Home » BIJLAGEN » Bijlage F: Dakdetails
Bijlage F: Dakdetails 2017-04-24T12:28:45+00:00

BEGROEIING en SUBSTRAATLAAG

Aanbeveling: dikte substraatlaag

Tabel F1:   Overzicht substraat dikte per type begroeiing
*) Gewicht excl. substraat en wateropname

 

Dakdetails

BEGROEID DAK incl. DAKBEGROEIINGSSYSTEEM

Uitvoering: Standaard opbouw met thermische isolatie

Tabel F2: Benoeming lagen van de opbouw in een begroeid dak
Bij een ongeïsoleerd begroeid dak ontbreekt de isolatielaag en dampremmende laag

 

Dakdetails

VEGETATIEVRIJE ZONE

De vegetatievrije zone (dakgrind, tegels eventueel op tegeldragers, …) bevindt zich in het algemeen langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels en hemelwaterafvoerputten.

Geadviseerde breedte (300 – 500 mm) t.b.v. controle- en onderhoudswerkzaamheden.

Indien een vegetatievrije zone is vereist voor brandoverslag langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels moet deze van voldoende breedte zijn.

  • 300mm bij dakdoorbrekingen met en zonder opstand en dakdoorvoeren
  • 800mm bij gevelaansluitingen met deuren en ramen (openingen) aangebracht op of lager dan 800 mm gemeten van af de bovenzijde van de substraatlaag

Fig. F3:   Aansluiting vegetatievrije zone met dakrand – dakdoorvoering (lichtkoepel)

COMPARTIMENTERING
Om verdere brandvoortplanting te beperken moet het dakbegroeiingssysteem worden gecompartimenteerd op afstanden van max. 40 m.

Deze compartimentering moet bestaan uit:
• opstanden van onbrandbaar materiaal met een hoogte van min. 300 mm
of
• vegetatievrije zones met een breedte van min. 500 mm, voorzien van een onbrandbaar materiaal ( dakgrind, betontegels, …)

OPSTANDHOOGTE
De opstandhoogte bij detailaansluitingen moet minimaal 120mm bedragen gerekend vanaf de bovenkant substraat.

VEILIG WERKEN
Ontwerp en uitvoering van detailaansluitingen moeten voldoen aan NEN 6050 (Voorwaarden voor brandveilig werken aan daken).

VALBESCHERMING
Tijdelijke valbescherming:
• Zorg voor persoonlijke en tijdelijke valbescherming.

Permanente valbescherming:
• Neem tijdig overleg met de leverancier van deze voorzieningen voor juiste aanpassingen en uitvoering.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren