Duurzaamheid wordt nadrukkelijk gestimuleerd door onze overheid. Om gestelde doelstellingen te bereiken en ervoor te zorgen dat de Nederlandse markt ook écht verduurzaamt, geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld.

Duurzaam inkopen betekent dat de overheid bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. Doel van duurzaam inkopen is dan ook het bevorderen van de levering van duurzame producten en diensten. In totaal zal dit om 40-45 miljard euro per jaar gaan.

Groene daken en gevels
Binnen ons marktsegment ligt de focus dan vooral op hoe een gebouw of bouwwerk voorzien kan worden van begroeide daken en gevels. Bij daken dient de dakbedekkingsconstructie dan o.a. te worden voorzien van een dampremmende laag, compartimentering en een isolatiemateriaal met een hogere isolatiewaarde om het energieverlies te beperken en bouwfysische schade te voorkomen. Het dakbedekkingsysteem (de waterdichting) dient bij voorkeur een bewezen lange levensduurverwachting te hebben en zo min mogelijk het milieu minimaal te belasten. Wanneer er een dakbegroeiing wordt toegepast dient het materiaal van de dakbedekking wortelbestendig te zijn (bij meerlaagse systemen alleen de toplaag). Er zijn een groot aantal aspecten waarbij groendaken een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren om de milieudoelstellingen van de overheid te bereiken. Denk hierbij o.a. aan het verbeteren van de waterhuishouding en het herstellen van het micro klimaat in de stedelijke gebieden.

Wie doen er mee?
In de eerste instantie geldt het beleid alleen voor de departementen van de Rijksoverheid en voor de lagere overheden. Onder lagere overheden vallen provincies, gemeenten en waterschappen. Overige publieke instellingen zoals ziekenhuizen en scholen zijn nog niet verplicht om duurzaam in te kopen. Wel bestaat de intentie dat uiteindelijk alle publieke organisaties met duurzaam inkopen aan de slag gaan.
De Rijksoverheid wilvoor 100% duurzaam inkopen. De gemeenten gaan voor 75%  en voor 100% in 2015, provincies en waterschappen willen in 2010 voor 50% duurzaam inkopen.

Duurzaamheideisen en wensen
In de praktijk zal de overheid in al haar aanbestedingen naast kwaliteitseisen ook duurzaamheideisen- en wensen meenemen. De eisen zijn zogenaamde ‘knock-out criteria’. Dit betekent dat alleen bedrijven die aan deze eisen kunnen voldoen kunnen meedingen voor een overheidsopdracht.

Voor de overheid is het niet te doen om individuele producten te toetsten op duurzaamheid, vandaar dat er criteria worden opgesteld waaraan een ontwerp van bijv. een gebouw moet voldoen. Begroeide gevels en daken zijn daarbij bouwdelen die een ontwerper ideale mogelijkheden biedt om een bijdrage te leveren om deze duurzaamheid bij gebouwen en bouwwerken waar te maken!