De volgende functielagen worden onderscheiden:  Vegetatiedragende laag · Filterlaag · Drainagelaag · Beschermlaag · Thermische isolatielaag · Akoestische isolatielaag · Wortelwerende laag · Scheidingslaag · Glijlaag ·

FunctielagenVegetatiedragende laag
De vegetatiedragende laag vormt de basis voor de plantengroei. Deze laag moet intensieve wortelgroei mogelijk maken en daarvoor zijn bepaalde fysische, chemische en biologische eigenschappen noodzakelijk. De vegetatiedragende laag moet een stabiele structuur hebben. De laag moet regen- en/of beregeningswater zodanig vasthouden dat het voor de beplanting beschikbaar is en alleen overtollig water afvoert. Ook bij een maximale watercapaciteit moet de laag voor de betreffende vegetatievorm voldoende zuurstof bevatten.

Filterlaag
De filterlaag voorkomt dat de fijnere grond- en substraatdeeltjes uit de vegetatiedragende laag in de drainagelaag worden uitgespoeld en zo het waterdoorlatend vermogen van deze laag negatief beïnvloeden.

Drainagelaag

De drainagelaag neemt op de grond water op van het volume aan holle ruimten en voert dit af naar de dakafvoer. Een laag van geschikt materiaal kan tegelijkertijd dienen voor het vasthouden van water. Bovendien vergroot deze laag de ruimte voor worteldoorgroei en biedt hij bescherming aan de onderliggende opbouw.

Beschermlaag
De beschermlaag vormt een extra bescherming voor de wortelwerende laag. Als deze laag van geschikt materiaal is vervaardigd, kan hij tegelijkertijd als scheidingslaag fungeren.

Thermische isolatielaag
De thermische isolatielaag kan zowel voor vegetatiedaken als tuindaken worden uitgevoerd als warm dak en omgekeerd dak.
Lees verder

Warm dak
Een warm dak is een dak waarbij zich tussen thermische isolatie en waterkerende laag geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt en de isolatie is aangebracht aan de buitenzijde van de onderconstructie. In het algemeen wordt aanbevolen in het warm dak een dampremmende laag op te nemen tussen de onderconstructie en de thermische isolatie.

Omgekeerd dak (Omkeerdak)
Het omkeerdak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de thermische isolatie zich bevindt óp de waterdichte laag in plaats van eronder. De dakbedekking combineert de waterdichte functie met de dampremmende functie. Een belangrijke voorwaarde om inwendige condensatie te vermijden, is de opbouw op de isolatie dampopen uit te voeren.
Op die manier kan met het omkeerdak een bouwfysisch veilige en duurzaam betrouwbare constructie voor vegetatie- en tuindaken worden gerealiseerd.

Akoestische isolatielaag

Met een begroeid dak kan een behoorlijke geluidsisolatie worden bereikt. Een vermindering tot 50 dB is geen uitzondering. Uiteraard geldt ook hier dat dit sterk afhangt van de opbouw. Vooral de massa van de substraatlaag speelt een grote rol. Het uiteindelijke effect wordt bovendien zeer beïnvloed door de detaillering en de aanwezigheid van ‘geluidslekken’ zoals lichtkoepels, doorvoeringen en dergelijke. Voor dit aspect kunnen geen eenvoudige richtlijnen worden gegeven. Beoordeling en berekening moeten daarom worden uitgevoerd door een deskundig adviesbureau.

Wortelwerende laag
De wortelwerende laag moet beschadigingen aan het dakbedekkingsysteem door binnen- of doordringende plantenwortels duurzaam tegengaan.

Scheidingslaag
Een scheidingslaag zorgt ervoor dat materialen die elkaar chemisch niet kunnen verdragen van elkaar worden gescheiden.

Glijlaag
Een glijlaag verhindert ongewenst kleefgedrag van de verschillende materialen en/of reduceert de wrijvingsweerstand tussen twee lagen.